Wrz
15
2013

Jak naprawić stary system xp

Jak naprawić stary system xp

Jak naprawić stary system xp

Wstęp bywa czasem tak że nasz system stary czy nowy ulega

awarią spowodowanym przez ataki wirusów robaków trojanów malware

czy złe użytkowanie komputera przez użytkownika jego

lub też przez zły dobór programów i złej konfiguracji sprzętu

na te wszystkie inne awarie ratunkiem jest też odzyskanie uszkodzonych

plików za pomocą konsoli odzyskiwania która naprawia błędy i odzyska  stracone pliki systemu

w kolejnym kroku pokażemy jak krok po kroku można to zrobić

Wersja 1 uruchomienia konsoli

1.Przy uruchomionym systemie Windows włóż dysk CD systemu
Windows do stacji dysków CD.
2.Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
3.Wpisz poniższe polecenia (zastępując symbol X: literą stacji dysków CD-ROM), a następnie naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze.
X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
Uwaga Przed poleceniem /cmdcons znajduje się spacja.
4. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurowanie.
Uwaga Spowoduje to dodanie konsoli odzyskiwania systemu Windows w folderze startowym systemu Windows.
5.Uruchom komputer ponownie i wybierz opcję Konsola odzyskiwania z listy dostępnych systemów operacyjnych.
Wersja 2 uruchomienia konsoli

1.Włóż dysk CD systemu Windows XP do stacji dysków CD i ponownie uruchom komputer. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz opcje wymagane do uruchomienia (rozruchu) systemu z dysku CD.
2.Gdy zostanie wyświetlona tekstowa część Instalatora, postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami. Wybierz opcję naprawy lub odzyskiwania, naciskając klawisz R.
3. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
4.Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora.
5.W wierszu polecenia wpisz polecenia konsoli odzyskiwania. Informacje o poleceniach można uzyskać w sekcji „Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows”.
6.W każdej chwili można wpisać polecenie Help, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń.
7.W każdej chwili można wpisać polecenie Help nazwa_polecenia, aby uzyskać pomoc dotyczącą polecenia. Wpisując na przykład polecenie help attrib, można uzyskać pomoc dotyczącą polecenia do obsługi atrybutów.
8. W dowolnej chwili można zakończyć działanie konsoli odzyskiwania systemu Windows, wpisując ciąg Exit w wierszu polecenia.

Wersja 3 uruchomienia konsoli

1.W czasie uruchamiania komputera wybierz opcję Konsola odzyskiwania z menu opcji uruchamiania.
2. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania jednego z kilku systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
3. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora.
4. W wierszu polecenia wpisz polecenia konsoli odzyskiwania. Informacje o poleceniach można uzyskać w sekcji „Polecenia dostępne w konsoli odzyskiwania systemu Windows”.
5. W każdej chwili można wpisać polecenie Help, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń.
6. W każdej chwili można wpisać polecenie Help nazwa_polecenia, aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia. Wpisując na przykład polecenie help attrib, można wyświetlić pomoc dotyczącą polecenia do obsługi atrybutów.
7. W dowolnej chwili można zakończyć działanie konsoli odzyskiwania systemu Windows, wpisując ciąg Exit w wierszu polecenia.

Polecenia konsoli odzyskiwania.
pomoc dla Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP .

ATTRIB
Polecenie służące do zmian atrybutów dla pojedynczego pliku lub katalogu.
Składnia:
ATTRIB -R|+R|-S|+S|-H|+H|-C|+C| nazwa_pliku_lub_katalogu

+ – Ustawienie atrybutu.
– – Usunięcie (wyczyszczenie) atrybutu.
R – Oznacza atrybut tylko-do-odczytu.
S – Oznacza atrybut pliku systemowego.
H – Oznacza atrybut pliku ukrytego.
C – Oznacza atrybut pliku skompresowanego.

BATCH
Wykonuje polecenia zawarte w pliku tekstowym.
Składnia:
BATCH Plik_Wejściowy [Plik_Wyjściowy]

Plik_Wejściowy – Określa plik tekstowy, który zawiera listę poleceń do wykonania przez konsolę.
Plik_Wyjściowy – Opcjonalny parametr określający plik, w którym zostaną zapisane wyniki poleceń. Jeżeli plik ten nie zostanie podany, wyniki przetwarzania zostaną wyświetlone na ekranie.

BOOTCFG
Polecenie służące do konfiguracji rozruchu i odzyskiwania.
Składnia:
BOOTCFG /ADD
BOOTCFG /REBUILD
BOOTCFG /SCAN
BOOTCFG /LIST
BOOTCFG /DISABLEREDIRECT
BOOTCFG /REDIRECT [PORT BAUDRATE] | [useBiosSettings]

/ADD – Dodaje instalację systemu do listy rozruchu.

/REBUILD – Wymusza przejście przez wszystkie instalacje systemu Windows. Przechodząc pyta się użytkownika, czy ten chce dodać znalezioną instalację do listy rozruchu (szczególnie przydatne do naprawy pliku boot.ini).

/SCAN – Wymusza skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji systemu Windows, po czym wyświetla wynik.

/DEFAULT – Ustawia domyślny wpis rozruchu.

/LIST – Powoduje wyświetlenie wpisów znajdujących się na liście rozruchu.

/DISABLEREWDIRECT – Wyłącza przekierowanie w module ładującym rozruchu.

/REDIRECT – Włącza przekierowanie w module ładującym rozruchu. Możliwe opcje [PORT] lub [useBiosSettings].
Przykład:
a) włączenie dla portu COM 1 (prędkość 115200 bps): BOOTCFG /REDIRECT com1 115200
b) BOOTCFG /REDIRECT useBiosSettings : Opcja ta używa ustawień określonych w tabeli przekierowywań konsoli portu szeregowego układu BIOS.

CD i CHDIR
Polecenia służące do wyświetlenia bieżącego katalogu lub jego zmiany.
Składnia:
CD [ścieżka]
CD [..]
CD [dysk:]
CHDIR [ścieżka]
CHDIR [..]
CHDIR [dysk:]

CD .. – Przejście do katalogu nadrzędnego.
CD dysk: – Wyświetla katalog bieżący określonego dysku.

Samo polecenie CD (CHDIR) bez parametrów wyświetla bieżący dysk oraz katalog.
Polecenie CD (CHDIR) traktuje znaki spacji jako ograniczniki. Chcąc użyć nazwy katalogu zawierającego spację, należy ją wstawić w cudzysłów. Przykład:
CD „menu start”.

Polecenia te działają w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

CHKDSK
Polecenie to pozwala sprawdzić dysk. Po sprawdzeniu dysku wyświetlany jest raport stanu dysku.
Składnia:
CHKDSK [dysk:] [/P] [/R]

[dysk:] – Określa dysk przeznaczony do sprawdzenia.
/P – Wykonuje sprawdzenie dysku. Dysk nie musi być oznaczony jako niesprawny.
/R – Wymusza sprawdzanie dysku pod kątem występowania uszkodzonych sektorów. Jeżeli jest to możliwe odzyskuje z uszkodzonych sektorów dane. Implikuje użycie /P.

Uwaga: CHKDSK wymaga obecności pliku AUTOCHK.EXE. Plik ten poszukiwany jest w katalogu rozruchowym. Jeżeli nie zostanie tam znaleziony, to poszukiwany jest następnie na dysku instalacyjnym. Nie znalezienie pliku AUTOCHK.EXE, monitowane jest prośbą o podanie jego lokalizacji.

CLS
Czyści ekran konsoli.

COPY
Polecenie służące do kopiowania pojedynczego pliku do nowej lokalizacji. W przypadku próby zastąpienia istniejącego pliku, zostanie wyświetlony stosowny monit.
Składnia:
COPY źródło [cel]
źródło – Określa plik do skopiowania.
cel – Określa nową nazwę pliku i/lub katalogu.

Źródłem może być nośnik wymienny, dowolny katalog wewnątrz katalogów systemowych bieżącej instalacji, katalog główny dowolnego dysku, lokalne źródła instalacji, katalog cmdcons.

Celem może być dowolny katalog wewnątrz katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu, katalog główny dowolnego dysku, lokalne źródła instalacji lub katalog cmdcons. Celem nie może być nośnik wymienny.

Brak podanego argumentu celu, oznacza użycie katalogu bieżącego.

Polecenie to nie obsługuje symboli wieloznacznych.

W przypadku kopiowania pliku skompresowanego z dysku CD instalacyjnego systemu Windows, zostanie on uprzednio poddany operacji dekompresji.

DEL i DELETE
Polecenia służące do usuwania jednego pliku.
Składnia:
DEL [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku
DELETE [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku

Polecenia to działają w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

DIR
Wyświetla listę plików i podkatalogów danego katalogu.
Składnia:
DIR [dysk:][ścieżka][nazwa_katalogu]

Podczas wyświetlania plików, mogą zostać pokazane następujące atrybuty:
D – Katalog
H – Plik ukryty
S – Plik systemowy
E – Zaszyfrowany
R – Tylko do odczytu
A – Plik gotowy do archiwizacji
C – Skompresowany
P – Punkt ponownej analizy

Polecenie to działa w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

DISABLE
Służy do wyłączenia usługi lub sterownika systemu Windows.
Składnia:
DISABLE nazwa_usługi

nazwa_usługi – Nazwa wyłączanej usługi lub sterownika.

Polecenie to wyświetla starą wartość typu uruchomienia dla usługi przed nadaniem mu wartości SERVICE_DISABLED. W przypadku koniecznością włączenia usługi, należy podać tą właśnie nazwę.

Wyświetlane wartości typu uruchomienia:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART
Służy do zarządzania partycjami na woluminach dysków twardych.
Składnia:
DISKPART [/add|/delete] [nazwa_urządzenia|nazwa_dysku|nazwa_partycji] [wielkość]

/ADD – Służy do tworzenia nowej partycji.
/DELETE – Służy do usuwania istniejącej partycji.

nazwa_urządzenia – Nazwa urządzenia określona przez jego ścieżkę (np wynik polecenia MAP: \Device\HardDisk0)
nazwa_dysku – Nazwa dysku (litera) przy usuwaniu istniejącej partycji, np D:
nazwa partycji – Nazwa partycji przy usuwaniu istniejącej partycji. Można jej użyć zamiast argumentu nazwa_dysku. Dla przykładu, jest to: \Device\HardDisk0\Partition1.

Użycie polecenia DISKPART bez argumentów, uruchomi interfejs użytkownika umożliwiający zarządzanie partycjami

ENABLE
Dzięki temu poleceniu można włączyć usługę lub sterownik systemu Windows.
Składnia:
EANBLE nazwa_usługi [typ_uruchomienia]

nazwa_usługi – Parametr ten określa nazwę usługi lub sterownika, który chcemy włączyć.
typ_uruchomienia – Typ uruchomienia może przyjmować następującą wartość:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

Polecenie ENABLE wyświetla starą wartość typu uruchomienia, dla usługi, przed nadaniem mu nowej. W przypadku nie podania nowej wartości typu, zostanie wyświetlona tylko stara wartość. Należy ją zapamiętać, aby móc przywrócić starą nazwę typu.

EXPAND
Dekompresuje plik skompresowany. Domyślnie monituje o zastąpieniu pliku już istniejącego.
Składnia:
EXPAND źródło [/F:specyfikacja_plików] [cel] [/Y]
EXPAND źródło [/F:specyfikacja_plików] /D

źródło – Określa pliki do dekompresji. Nie może zawierać symboli wieloznacznych.
cel – Wskazuje katalog dla nowego pliku. Domyślnie jest to katalog bieżący. Celem może być dowolny katalog wewnątrz katalogów systemowych bieżącej instalacji systemu, katalog główny dowolnego dysku, lokalne źródła instalacji lub katalog cmdcons. Celem nie może być nośnik wymienny.
/Y – Wyłącza monitowanie o zastąpienie istniejącego pliku.
/F:specyfikacja_plików – W momencie, gdy wskazywane jest źródło zawierające więcej niż jeden plik (np plik driver.cab), to parametr ten pozwala wskazać pliki do dekompresji. Wolno tutaj używać symboli wieloznacznych.
/D Zapobiega dekompresji. Wyświetla katalog plików znajdujących się w źródle.

Plik docelowy nie może posiadać atrybutu tylko do odczytu. Należy taki atrybut uwcześniej usunąć.

EXIT
Polecenie to kończy działanie konsoli odzyskiwanie i wymusza ponowne uruchomienie komputera.

FIXBOOT
Służy do zapisania nowego sektora rozruchowego na partycji systemowej.
Składnia:
FIXBOOT [dysk:]
dysk – Wymusza zapisanie nowego sektora rozruchowego na partycji innej niż domyślna (tj rozruchowa).

Uwaga: Polecenie to obsługiwane jest tylko na urządzeniach opartych o procesory x86.

FIXMBR
Polecenie to służy do naprawy głównego rekordu rozruchowego (Master Boot Record) na partycji rozruchowej.
Składnia:
FIXMBR [nazwa_urządzenia]

nazwa_urządzenia – Jej podanie wymusza zapisanie nowego rekordu MBR na innym urządzeniu, niż domyślne (rozruchowe).

Polecenie te wydawane jest zazwyczaj razem z poleceniem FIXBOOT.

Uwaga: Polecenie to obsługiwane jest tylko na urządzeniach opartych o procesory x86.

FORMAT
Polecenie służące do formatowania dysku w systemach plików obsługiwanych przez system Windows.
Składnia:
FORMAT [dysk:] [/Q] [/FS:system_plików]
/Q – Wymusza szybkie formatowanie.
/FS:system_plików – Możliwe systemy plików: FAT, FAT32, NTFS.

HELP
Pomoc konsoli odzyskiwania.
Składnia:
HELP nazwa_polecenia
lub odpowiednio
nazwa_polecenia /?

LISTSVC
Polecenie to służy do wyświetlenia wszystkich usług oraz sterowników dostępnych aktualnie w komputerze.

LOGON
Pozwala na logowanie do wykrytych instalacji systemu Windows. Następnie żąda podania hasła administratora dla każdej z nich.
Składnia:
LOGON

(Polecenie LOGON jest m. in. wydawane podczas wejścia do konsoli odzyskiwania)

MAP
Służy do wyświetlania zmapowanych dysków (aktywnych urządzeń).
Składnia:
MAP [ARC]
ARC – Wymusza użycie ścieżek ARC w miejscu ścieżek urządzeń.

Przykład zastosowania:
MAP:
C: NTFS 3993MB \Device\Harddisk0\Partition1

MAP ARC:
C: NTFS 3993MB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
(Ścieżek ARC używa się m. in. w pliku boot.ini)

MD i MKDIR
Tworzenie katalogu.
Składnia:
MD [dysk:]ścieżka
MKDIR [dysk:]ścieżka

Polecenia te działają w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

MORE
Wyświetla plik tekstowy na ekranie.
Składnia:
MORE nazwa_pliku

NET
A w zasadzie NET USE, służy do mapowania udziałów sieciowych na litery dysków.
Składnia:
NET USE [\nazwa_serwera\nazwa_udziału /USER:nazwa_domeny\nazwa_użytkownika [hasło] | przypisywana_litera_dysku: /d]

Przełącznik /d wskazuje, że to połączenie ma zostać rozłączone.

W rzeczywistości polecenia NET nie można używać w konsoli odzyskiwania XP, ze względu na to, że nie jest tu ładowany stos protokołów sieciowych. W niniejszym opisie został dodany z faktu, że został on opisany w pomocy konsoli.

RMDIR i RD
To polecenie służy do kasowania katalogu.
Składnia:
RD [dysk:]ścieżka
RMDIR [dysk:]ścieżka

Polecenia te działają w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

REN i RENAME
Służą do zmiany nazwy jednego pliku.
Składnia:
REN [dysk:][ścieżka]stara_nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku
RENAME [dysk:][ścieżka]stara_nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku

Dla pliku docelowego nie można wskazać nowego dysku lub ścieżki.

Polecenia te działają w katalogu głównym na każdej partycji, na nośnikach wymiennych, w bieżącym katalogu systemowym oraz na lokalnych źródłach instalacji.

SET
Służy do wyświetlania lub modyfikowania opcji środowiskowych konsoli: AllowWildCards, AllowPaths, AllowRemovableMedia oraz NoCopyPrompt. Wszystkie domyślnie ustawione są na FALSE.
Składnia:
SET [zmienna = parametr]
zmienna – W konsoli odzyskiwania występują następujące zmienne środowiskowe:
AllowWildCards – Pozwala na włączenie obsługi symboli wieloznacznych dla niektórych poleceń (np DEL).
AllowAllPaths – Pozwala na uzyskanie dostępu do wszystkich plików i folderów na komputerze.
AllowRemovableMedia – Pozwala na kopiowanie plików na nośniki wymienne.
NoCopyPrompt – W przypadku próby zastąpienia istniejącego pliku, nie będzie wyświetlany stosowny monit.

parametr – Przyjmuje wartość TRUE lub FALSE.

Polecenie SET bez parametrów wyświetla bieżące ustawienia zmiennych środowiskowych konsoli.

Należy wrócić uwagę na fakt, że polecenie SET jest poleceniem opcjonalnym konsoli odzyskiwania. Aby móc modyfikować zmienne środowiskowe, należy skorzystać z przystawki „Konfiguracja i analiza zabezpieczeń”. W systemie, w Menu Start->uruchom, wpisujemy: secpol.msc
Następnie przechodzimy do Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń i w pozycji „Konsola odzyskiwania” -> „Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów”, włączamy zasadę (ustawiamy Enable).

W przypadku XP w wersji Home, w Menu Start->Uruchom, wpisujemy regedit i w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
klikamy 2x myszką na wartość SetCommand, a następnie zmieniamy zawartość z 0 na 1.

SYSTEMROOT
Katalogiem bieżącym, staje się główny katalog systemowy (najczęściej C:\Windows\).

TYPE
Podobnie jak MORE, wyświetla na ekranie plik tekstowy.
Składnia:
TYPE nazwa_pliku

Katalog konsoli cmdcons znajduje się na głównej
partycji systemowej. Posiada on nadane atrybuty:
ukryty oraz tylko do odczytu.

Polecenia naprawcze

Oznaczenia:
X – litera napędu
C – dysk systemowy

W celu uzyskania informacji, gdzie aktualnie zmapowany jest napęd, należy wpisać polecenie MAP.
Ważne: W konsoli odzyskiwania, napęd może mieć przypisaną całkowicie inną literę, niż ma to miejsce w Windows xp.

a) Problemy ze startem.

Brak/uszkodzenie pliku NTLDR:
copy X:\i386\ntldr c:\

Niestety, brak tego pliku, oznacza zazwyczaj uszkodzenie systemu plików.

Brak/uszkodzenie pliku NTDETECT:
copy X:\i386\ntdetect.com C:\

Brak/uszkodzenie pliku boot.ini:
cd C:\
bootcfg /rebuild

b). Problemy podczas pierwszej fazy ładowania systemu (ekran z logiem Windowsa).

Brak/uszkodzenie pliku ntoskrnl.exe:
expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\Windows\System32\

Brak/uszkodzenie pliku kernel32.dll:
expand X:\i386\kernel32.dl_ C:\Windows\System32\

Brak/uszkodzenie tego pliku jest najczęstszym powodem restartów komputera podczas pierwszego okna ładowania systemu Windows.

Brak/uszkodzenie pliku ntfs.sys:
copy X:\i386\ntfs.sys C:\Windows\system32\drivers

c) Problemu z warstwą abstrakcji:

Brak/uszkodzenie pliku hal.dll:
expand X:\i386\hal.dl_ C:\Windows\system32\

d) Problemy z logowaniem.

Brak/uszkodzenie pliku winlogon.exe:
expand X:\i386\winlogon.ex_ C:\Windows\sytem32\

Brak/uszkodzenie pliku userinit.exe:
del C:\windows\system32\userinit.exe
del C:\windows\system32\dllcache\userinit.exe
expand X:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\

Objawem braku tego pliku, jest ciągłe wylogowywanie użytkownika.

Brak/uszkodzenie pliku explorer.exe:
expand X:\i386\explorer.ex_ C:\windows\

Brak tego pliku uniemożliwi końcowe uruchomienie pulpitu. Objawy: oczywiście tapeta jest, ale ikon brak. Niestety uszkodzenie pliku explorer.exe jest najczęściej wynikiem działań szkodników. Z tego powodu dobrze jest sprawdzić system pod kątem wirusów online skanerem NOD lub analizując odpowiednie logi.
W przypadku, gdy powyższe operacje nie przyniosą rezultatu, przyczyną może leżeć po stronie rejestru. Objawy: po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del -> Menedżer Zadań -> Z menu -> Plik ->Nowe zadanie ->wpisanie explorer.exe -> Enter, spowoduje prawidłowe uruchomienie pulpitu. Lekarstwo: Z Menu Start -> Uruchom -> wpisujemy regedit. Odnajdujemy klucz: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, wartość Shell powinna mieć wpisane explorer.exe.

Polecenie Opis działania
Attrib Nadaje lub usuwa atrybuty dla pojedynczych plików jak i całych folderów (atrybuty: Tylko do odczytu, Ukryty, Systemowy).
Batch Wykonuje polecenia z pliku tekstowego
Cd lub Chdir Zmienia aktualną lokalizację (folder)
Chkdsk Sprawdza i w miarę potrzeby naprawia lub odzyskuje dane na dysku
Clr Czyści zawartość ekranu
Copy Kopiuje plik
Del (Delete) Usuwa pojedyncze pliki
Dir Wyświetla zawartość bieżącego folderu wraz z atrybutami każdego ze znajdujących się tam plików
Disable Wyłącza usługę lub sterownik
Diskpart Zarządza partycjami w podstawowych woluminach dyskowych; nie należy używać go wraz z dyskami dynamicznymi
Enable Uruchamia usługę lub sterownik
Expand Rozpakowuje zawartość pliku *.cab znajdującego się na dysku lokalnym lub przenośnym
Fixboot Zapisuje nowy sektor startowy (uruchomieniowy) na aktywnej partycji
Fixmbr Naprawia Master Boot Record podanego dysku
Format Formatuje partycję początkową, wolumin lub dysk logiczny
Help Wyświetla listę wszystkich dostępnych w konsoli poleceń
Listsvc Wyświetla listę wszystkich dostępnych usług i sterowników wraz z aktualnym sposobem ich uruchamiania
Logon Wyświetla listę wszystkich wykrytych instalacji systemu Windows i pozwala na zalogowanie do wybranej
Map Wyświetla listę wszystkich liter dysków, typów plików systemowych, rozmiarów partycji i odniesień do dysków fizycznych
Md (Mkdir) Tworzy nowy folder lub podfolder w wybranej lokalizacji
More Wyświetla plik tekstowy, zatrzymując się po każdym pełnym ekranie lub lini
Rd (Rdmdir) Usuwa foldery
Ren (Rename) Zmienia nazwę pliku
Set Wyświetla lub modyfikuje zmienne środowiska konsoli
Systemroot Ustawia aktualny folder jako folder systemowy bieżącej instalacji Windows
Type Wyświetla plik tekstowy

Naprawianie uszkodzonego rejestru

Jeżeli podczas włączania komputera pokażą się takie komunikaty, jak niżej, to znak, że rejestr naszego komputera jest poważnie uszkodzony.

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE

Stop: c0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \Katalog_główny_systemu\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika bądź drugiej kopii

Naprawa rejestr systemu

I. Na początku musimy przywrócić rejestr do pierwotnego stanu.

Aby to zrobić, musimy utworzyć folder tmp, gdzie skopiujemy pliki z naszego uszkodzonego rejestru, do którego skopiujemy obecne zepsute pliki rejestru, skasujemy stare pliki i odzyskamy nowe z folderu repair.

2. Wchodzimy do Konsoli odzyskiwania dowolnym sposobem opisanym wyżej.

3. W linii komend wpisujemy te polecenia:

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

Po wykonaniu tej czynności będziemy mieli zupełnie świeżą wersję rejestru, taką jak po instalacji systemu i programy nie będą działać.

II. Żeby programy ożyły, musimy wyciągnąć kopię rejestru z Przywracania systemu.

Jeżeli przywracanie systemu mieliśmy wyłączone, to nie wykonujemy poniższych kroków!

1. Na początek musimy odkryć ukryte pliki i foldery.

2. Jeżeli pokaże nam się komunikat o odmowie dostępu, to musimy nadać sobie do niego prawa dostępu.

3. Otwieramy folder X:\System Volume Information (X- nazwa dysku, gdzie mamy postawiony system). Znajdziemy tu foldery o nazwach _restore {jakieś_numery}.
Następnie musimy wybrać z nich jakiś folder, ale nie wybierajcie folderu z najnowszą datą, ponieważ jest tam kopia rejestru z poprzedniego kroku.

4. Jeżeli wybierzemy właściwy folder, wchodzimy w : X:\System Volume Information\_restore{jakieś_numery}\RPX\Snapshot.
Z niego kopiujemy pliki rejestru do folderu C:\WINDOWS\Tmp

_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM

5. Po przekopiowaniu zmieniamy ich nazwy kolejno na:
CYTAT
DEFAULT
SECURITY
SOFTWARE
SYSTEM
SAM

6. Po tych czynnościach włączamy Konsolę odzyskiwania i wpisujemy te polecenia:

del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\default
del c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

7. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, jest przywrócenie systemu do poprzedniej daty po skończeniu zabawy w Konsoli odzyskiwania.

Na koniec nie zapomnijcie robić regularne backup i kopie ustawień systemu
takie jak wygląd inne ustawienia programów . Nie zapomni o optymalizacji rejestru systemu i defragmentacji dysków , dzięki temu wasz system powinien chodzić długo bez awaryjnie .Ważne też jest wybranie antywirusa do ochrony naszego systemu tak aby wyeliminować zagrożenia i szkodniki które mogą spowodować poważne awarie systemu a nawet skutkować stratą danych na naszym systemie .

objaśnię czym jest optymalizacji rejestru systemu ?
są to programy do dbania o system utrzymują
system tak jak my swój talerz utrzymujemy czystym tak
te programy zmywają resztki z naszego komputera
i ślady używania chyba nikt by nie chciał z nas
jeść z brudnego talerza dla tego są takie programy
które zarazem przyspieszają prace na komputerze i nasz
komputer jest czysty i szybki…

objaśnię czym jest defragmentacja ?
defragmentacja to proces który układa
na dysku po rozrzucane książki . na jedną
półkę bliżej siebie . dzięki temu komputer chodzi
znacznie szybciej i mniej ulega różnym awarią ,
powstałych wskutek bałaganu na komputerze . gdy coś robimy
system robi bałagan dlatego musimy po układać ten
bałagan po przez defragmentacje w systemie . od win 7
ten proces jest możliwy do ustawiania
automatycznie raz na tydzień lub raz na miesiąc.

Źródło: swiat-rozrywki.com

ABC sam naprawiam komputer

ABC sam naprawiam komputer ebook : Książka bardzo rzeczowo i przejrzyście napisana uzupełniona rysunkami. Doskonała pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów z komputerem za niewielkie pieniądze.

 

Powered by WordPress | ® świat rozrywki | Polityka cookies

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest